Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities 1.

Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Dorff Design. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door Dorff Design, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Door akkoordverklaring op het online bestelformulier/overeenkomst van Dorff Design verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van Dorff Design en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat.

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Dorff Design een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.
 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en Dorff Design.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Dorff Design gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door Dorff Design verrichtte handelingen.
 2. Alle offertes en prijsopgaven door Dorff Design zijn geheel vrijblijvend.
 3. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Dorff Design en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
 5. Door ondertekening van een overeenkomst met Dorff Design, een door Dorff Design gestuurde offerte, het elektronisch indienen van een opdracht via een bestelformulier, of  het bevestigen van een opdracht per e-mail, verklaart de Opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Dorff Design en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
 6. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Dorff Design opgenomen wordt.

 

Artikel 3. Aanbiedingen en acceptatie

 

 1. Alle offertes en prijsopgaven door Dorff Design zijn geheel vrijblijvend. Offertes en prijsopgaven door Dorff Design blijven 30 dagen geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door Dorff Design. Facturering geschiedt op basis van deze offerte met periodieke betalingen. 
 2. Dorff Design is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk en ondertekend binnen 6 maanden, aan Dorff Design wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Dorff Design zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Dorff Design niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen

 

 1. Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
 2. Wijzigingen in de tarieven worden door Dorff Design minimaal 1 maand van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Dorff Design gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
 3. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Dorff Design van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
 4. Tenzij anders overeen gekomen: aanbetaling van 33% op de totale kosten na het goedkeuren van de offerte en eerste opzet van de website. De website komt op een tijdelijke plaats op het internet te staan, waar de vorderingen bekeken kunnen worden. Na het gereedkomen van de website wordt het restant bedrag gefactureerd. Na ontvangst van dit bedrag wordt de website op de definitieve locatie op het internet geplaatst.
 5. Facturering van een ontwerp en door Dorff Design. Facturering van onderhoudskosten, en domeinnaam gebeurt per jaar vooraf (Betaling voor 31 januari van het jaar waarover het contract loopt). Facturering van hostingkosten gebeurt per maand en via automatische incasso tenzij anders afgesproken. Alle overige bedragen worden gefactureerd bij oplevering. Facturering van een Google Adwordscampagne gebeurt vooraf. Mocht de betaling niet binnen de uiterste betaaltermijn van 1 week plaatsvinden heeft Dorff Design het recht de overeenkomst te ontbinden of de campagne te pauzeren. De ontstane kosten zullen op de opdrachtgever verhaald worden.
 6. 8 dagen na facturatie wordt de website als volledig beschouwd en worden verdere veranderingen aan de website niet meer kosteloos uitgevoerd. Zie onderhoudscontracten.
 7. De opdrachtgever dient na oplevering van de website het resterende verschuldigde bedrag te voldoen. Dorff Design stuurt hiertoe een factuur welke binnen 14 dagen dient te worden voldaan. Tenzij de opdrachtgever een maandelijkse betalingsregeling heeft afgesproken.
 8. Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van opdrachtgever.
 9. De ondertekenaar van een offerte is solidair aansprakelijk met de opdrachtgever, natuurlijke of rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij handelt, in geval van machtsmisbruik, evenals in geval een volledige identificatie van deze klant ontbreekt. De overeenkomst tussen de partijen wordt als gesloten beschouwd vanaf het ogenblik dat de klant de offerte ondertekend heeft.
 10. Indien de betalingstermijn is overschreden, wordt door Dorff Design een aanmaning tot betaling verstuurd. Kosten van een aanmaning, t.w. netto € 10,00 wordt in rekening gebracht bij de opdrachtgever. Uw website kan op non actief worden gezet.
 11. Indien de betalingstermijn met 28 dagen is overschreden, wordt door Dorff Design een tweede aanmaning tot betaling verstuurd. Kosten van een aanmaning, t.w. netto € 10,00 ex btw, wordt in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
 12. Wanneer de opdrachtgever binnen 28 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.
 13. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 14 dagen na facturering Dorff Design hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.
 14. Indien Dorff Design abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal Dorff Design het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever.
 15. Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde ontwerpen, website en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens Dorff Design heeft voldaan. heeft de opdrachtgever een maandelijkse regeling getroffen dan wordt deze geen eigenaar van de geleverde producten.
 16. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Dorff Design onmiddellijk opeisbaar.
 17. Indien Dorff Design tot invordering overgaat, dan zullen alle kosten van invordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, ten laste komen van de klant, waarbij de buitengerechtelijke invorderingskosten worden bepaald op ten minste 15% van de te vorderen hoofdsom, plus € 45 dossierkosten, plus BTW en rente.
 18. Door de klant gedane betalingen dienen steeds ten eerste voor de betaling van rente en kosten en vervolgens voor de betaling van de facturen die het langst openstaan.

 

Artikel 5. Onderhoud van de website en onderhoudscontracten

 

 1. Deze voorwaarden gelden voor een éénjarig onderhoudscontract voor een bestaande website.
 2. Met onderhoud van de website wordt bedoeld het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen data van de opdrachtgever op bestaande pagina’s van de website. Het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen data van derden zoals de krant, tijdschriften, internet en andere media op bestaande pagina’s van de website indien toepasselijk.
 3. Het toevoegen van nieuwe teksten op bestaande pagina’s. Wijzigingen aan de teksten worden éénmalig uitgevoerd mits binnen 1 week aangeleverd, gerekend vanaf de eerste presentatie. In alle andere gevallen worden de kosten op uurbasis aan de klant doorberekend.
 4. Elk aanvullend uur wordt berekend volgens het uurtarief.
 5. Onderhoud van contacten met het hostingbedrijf indien toepasselijk.
 6. Kosten van een onderhoudscontract gelden voor één jaar en moeten vooraf, binnen 14 dagen na ondertekening van het contract worden voldaan.
 7. De opzegtermijn voor een onderhoudscontract is drie maanden voor het einde van de contractdatum. Opdrachtgever dient dit schriftelijk aan te geven.

 

Artikel 6. Verplichtingen van de opdrachtgever

 

 1. De opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van het materiaal.
 2. Dorff Design mag de website van opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.

 

Artikel 7. Uitvoering van de overeenkomst

 

 1. Dorff Design zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Dorff Design het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Dorff Design aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Dorff Design worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Dorff Design zijn verstrekt, heeft Dorff Design het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Dorff Design is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Dorff Design is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Dorff Design de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Indien door Dorff Design of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 7. Opdrachtgever vrijwaart Dorff Design voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

 

Artikel 8. Wijzigingen en meerwerk

 

 1. Indien Dorff Design op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever aan Dorff Design worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Dorff Design. Dorff Design is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daar voor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
 2. Voorzover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Dorff Design opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
 3. Na het goedkeuren van de offerte en het goedkeuren van de eerste opzet van de website is het niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan het design te laten uitvoeren.
 4. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Dorff Design van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

 

Artikel 9. Duur en beëindiging

 

 1. Contracten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting kennen na de eerste 12 maanden van het contract een opzegtermijn van 3 maanden. Deze contracten worden elk jaar stilzwijgend verlengd.
 2. Een onderhoudsovereenkomst met betrekking tot een bestaande website tussen Dorff Design en de opdrachtgever kent een minimale looptijd van 1 jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk gewenst moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.
 3. Dorff Design kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Dorff Design gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.
 4. Dorff Design heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Dorff Design niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Dorff Design zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Dorff Design kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
 5. Het ontwerpen van een nieuwe website door Dorff Design voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken voor de website.
 6. Dorff Design heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schade vergoeding.
 7. Dorff Design heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat opdrachtgever intolerante, haatzaaiende, ophitsende, discriminerende of pornografische teksten, afbeeldingen, banners of hyperlinks naar websites met intolerante, haatzaaiende, ophitsende, discriminerende of pornografische inhoud, op de website plaatst of wil plaatsen.
 8. Dorff Design heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat opdrachtgever zelfstandig of door derden onderhoud heeft verricht of laten verrichten, waarbij gebruikt is gemaakt van software die niet compatibel is met de door Dorff Design aanbevolen onderhoudssoftware, t.w. WordPress.
 9. Hostingkosten met betrekking tot de actie van een jaarlijkse hostingsprijs van 115 euro worden bij eerdere beëindiging niet terug betaald.
 10. Herroepen opdracht
  Wanneer de klant een verstrekte opdracht herroept na betaling heeft de klant geen recht op teruggave van het betaalde bedrag.
 11. Beeindigen opdracht
  Wanneer er sprake is van omstandigheden, onafhankelijk van de wil, waardoor van Dorff Design redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat zij de opdracht verder vervult, heeft Dorff Design het recht om deze opdracht neer te leggen, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is.
 12. Heeft de opdrachtgever een Google Ads campagne aangekocht dan is de klant minimaal 1 maanden beheerderskosten verplicht te betalen aan Dorff Design

 

Artikel 10. Levering en levertijd

 

 1. Dorff Design gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen produkten en/of diensten en deelt de opdrachtgever de verwachte levertijd mee.
 2. Bij het ontwerpen van een nieuwe website maakt Dorff Design eerst een basisontwerp en legt dit ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde controleert dit ontwerp en geeft commentaar, aan- en/of opmerkingen zo spoedig mogelijk door aan Dorff Design. Wanneer de opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn reageert op het basisontwerp, gaat Dorff Design ervan uit dat opdrachtgever akkoord gaat met het basisontwerp. Na ontvangst van de reacties van de opdrachtgever op het basisontwerp of het binnen een redelijke termijn uitblijven van zulke reacties gaat Dorff Design over tot het voltooien van de volledige website.
 3. Mocht Dorff Design onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan Dorff Design alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij Dorff Design een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.
 4. Door Dorff Design gemaakte websites worden op een nader te specificeren wijze (ftp, e-mail) aan de opdrachtgever opgeleverd.
 5. Opdrachtgevers hebben na oplevering van de website recht op een vrijblijvend onderhoudscontract. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt verzending van de goederen voor rekening en risico van opdrachtgever, ook indien het vervoer door ons en/of voor onze rekening mocht geschieden.
 6. Overschrijding van de levertijd geldt echter nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan cliënt om de goederen af te nemen onverlet. In geen geval is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren, de ontvangst van de goederen of de betaling daarvan te weigeren, of op schadevergoeding aanspraak te maken.

 

Artikel 11. Copyright

 

 1. Alle door Dorff Design ontwikkelde website en promotiematerialen kunnen door Dorff Design voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de Opdrachtgever.
 2. Al het door Dorff Design vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Dorff Design niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is. Onderhoud door derden van door Dorff Design gemaakte websites is slechts toegestaan wanneer de door Dorff Design vervaardigde onderdelen worden gebruikt in de website van het bedrijf dat bij Dorff Design een contract is aangegaan.
 3. Het eigendom van door Dorff Design verstrekte ideeën, concepten of (proef)-ontwerpen blijft volledig bij Dorff Design, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Dorff Design hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Dorff Design gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
 4. Dorff Design behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 5. U verplicht zich te houden aan de letter van de wet aangaande copyright.

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 

 1. Voor zover Dorff Design bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Dorff Design weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Dorff Design op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Dorff Design of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Dorff Design.
 2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Dorff Design slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Dorff Design voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 3. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. Dorff Design kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.
 4. Dorff Design is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website of in de Google Adscampagne van de opdrachtgever is aangebracht. De opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat door de opdrachtgever aangeleverde materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden.
 5. De opdrachtgever dient Dorff Design terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door Dorff Design geleden schade.
 6. Dorff Design is niet aansprakelijk voor schade die door de opdrachtgever of door derden wordt toegebracht aan de opgeleverde website of Google Adscampagne in een kennelijke poging om deze te onderhouden. Hierbij is het niet van belang of de schade ontstaan is door onoordeelkundig handelen van betrokkenen dan wel veroorzaakt wordt door tekortkomingen aan software die door Dorff Design voor onderhoudswerkzaamheden is geadviseerd, dan wel veroorzaakt wordt door het gebruik van andere software dan welke door Dorff Design is geadviseerd.
 7. Dorff Design is niet aansprakelijk door gebreken in de dienstverlening van derden die door ons worden ingeschakeld t.b.v. hosting

 

Artikel 13. Overmacht

 

 1. Dorff Design aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Dorff Design als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
 2. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Dorff Design alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en Dorff Design geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Dorff Design tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.In geval van overmacht is Dorff Design gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.
 3. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.
 4. Dorff Design is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop Dorff Design geen invloed kan uitoefenen. De afnemer is eigenaar van de website en is verantwoordelijk voor zijn eigen backup en wachtwoord opslag. De afnemer is verantwoordelijk voor het updaten van de plugins voor zijn website. Dorff Design is niet verantwoordelijk als de website gehacked wordt. Tenzij de opdrachtgever een maandelijkse betalingsregeling heeft getroffen. De website wordt dan geleasd en Dorff Design draagt dan zorg voor de maandelijkse backups.

 

Artikel 14. Geschillenregeling en toepasselijk recht

 

 1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Dorff Design en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
 2. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 3. Dorff Design kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds geleverde diensten.
 4. Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeien of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter te Almere aanhangig worden gemaakt. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn terzake van door Dorff Design met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, de administratieve gegevens van Dorff Design beslissend.
 5. Dorff Design heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

 

Artikel 15. Derden

 

 1. Dorff Design is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders of derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door Dorff Design doorgevoerd.
 2. Dorff Design is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.

 

Artikel 16. Eigendomsvoorbehoud

 

 1. Opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op de website, domeinnaam en hosting. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever.
 2. De door Dorff Design vervaardigde website is en blijft na betaling van de overeengekomen verschuldigde vergoeding eigendom van de opdrachtgever. Tenzij de opdrachtgever een maandelijkse betalingsregeling heeft getroffen.
 3. Door Dorff Design of anderen ontwikkelde scripts en programma’s gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de website blijven eigendom van Dorff Design.

 

Artikel 17. Privacy bepalingen

 

 1. Uw persoonsgegevens worden door Dorff Design slechts gebruikt om uw aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en hosting aan te vragen. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming.
 2. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Dorff Design verstrekt informatie als naam, adres, e-mail-adres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming.

 

Artikel 18. Website verhuur

 

 1. Dorff Design is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op de website, domeinnaam en hosting. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van Dorff Design.
 2. De door Dorff Design vervaardigde website is en blijft na betaling van de overeengekomen verschuldigde vergoedingen eigendom van Dorff Design.
 3. Door Dorff Design of anderen ontwikkelde scripts en programma’s gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de website blijven eigendom van Dorff Design.

 

Artikel 19. Website Hosting, Domeinnaamverhuizen en Google Ads beheerkosten

 

 1. Dorff Design zal, maandelijks een bedrag van 50,00 euro voor hosting, domein websitekosten naar rekening van opdrachtgever verzenden. Nadat de eerste maand voorbij is kan opdrachtgever schriftelijk de overeenkomst beëindigen met een opzegtermijn van 1 maand. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het verhuizen van zijn domein naar een andere hostingprovider, en kan op geen enkele wijze Dorff Design verantwoordelijk stellen. Mocht de opdrachtgever binnen een maand de overeenkomst willen beëindigen zal er geen restitutie zijn van het jaarlijkse bedrag.
 2. Heeft opdrachtgever een bestaande domeinnaam dan is opdrachtgever verantwoordelijk voor het opvragen van de juiste verhuiscode van zijn domeinnaam.
 3. Heeft u een Google Adscampagne + website dan zal Dorff Design maandelijks een bedrag van 200,00 euro factureren aan de opdrachtgever. De hoogte van het bedrag is gebaseerd op 1 campagne met 20 advertentiegroepen. Mochten er meerdere campagnes in het account zitten dan kan het bedrag verhoogd worden met 20 euro per extra campagne. De geleverde website is gebaseerd op 5 compleet opgemaakte pagina’s. Mocht dit uitgebreid moeten worden dan kunnen hiervoor extra kosten worden berekend.

 

Artikel 20. Garantie

 

 1. De websites en Google Adwordscampagnes welke ontwikkeld worden door Dorff Design voldoen aan de huidig geldende standaarden. Tevens worden de websites en Google Adscampagnes pas na een grondige eindcontrole definitief gepubliceerd. Door het diverse en uigebreide platform van verschillende browsers kan Dorff Design dan ook niet ten alle tijden garanderen dat er geen (spel)fouten op de website, advertenties of in de broncode aanwezig kunnen zijn. Echter elke website en Google Adscampagne zal volledig werken in de meest gebruikte browsers van dat moment. Momenteel zijn de Internet Explorer (7+8), Chrome, Safari en Firefox. Er kan niet gegarandeerd worden dat de website ook op nieuwere (versies van) internet browsers goed wordt weergegeven. Tav de backoffice kan door Dorff Design de opdrachtgever verplicht worden te werken met de meest gebruikte versie van dat moment met tevens de laatste updates en versie.Als er aan de website door de opdrachtgever of door derden wijzigingen worden aangebracht, vervalt uiteraard het recht op kosteloze reparatie omdat wij geen inzicht/controle hebben over de gedane wijzigingen.Er zijn vele factoren die invloed hebben op de plaats van websites in de resultaten van zoekmachines. Dorff Design stelt zich derhalve, na levering van het product, niet aansprakelijk voor de resultaten van de aanmelding en kan geen resultaten garanderen, behalve een aanzienlijke toename van het aantal bezoekers op de middels zoekmachine-optimalisatie / zoekmachinemarketing behandelde website. Ook kan Dorff Design  geen conversies, kliks of vertoningen garanderen die voortvloeien uit de Google Adscampagne of de Website.

 

Artikel 17. Privacy bepalingen

 

 • Uw persoonsgegevens worden door Dorff Design slechts gebruikt om uw aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en hosting aan te vragen. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming.
 • Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Dorff Design verstrekt informatie als naam, adres, e-mail-adres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming.
 • U heeft het recht om uw gegevens in te zien. Mocht u dit wensen dan kunt u deze door middel van een mail aanvragen waarna u een screenshot zal ontvangen van uw administratie gegevens.
 • Verder worden uw gegevens gebruikt om u te factureren. Mocht u nog klant zijn en wenst dat Dorff Design de gegevens verwijderd dan zullen de geleverde diensten of producten offline worden gehaald.
 • Mocht u geen klant meer zijn van Dorff Design dan blijven uw gegevens bewaard voor promotionele activiteiten. U zult dan van tijd tot tijd een nieuwsbrief ontvangen met tips en nieuwe aanbiedingen. Mocht u dit niet willen dan heeft u de gelegenheid om in de nieuwsbrief onderaan zich af te melden.
 • Voor alle bezoekers geld het volgende. wij maken gebruik van Google Analytics. Op deze manier kunnen wij bijhouden hoeveel bezoekers op onze website zijn geweest en waar zij interesse in hebben. Wij gebruiken deze gegevens niet om u lastig te vallen met remarketing of reclame. Uw gegevens worden niet doorverkocht of gedeeld aan andere partijen zoals Google. Bij het gebruik maken van de website gaat u hiermee akkoord.
 • Wij maken gebruik van analytische cookies (Google Analytics).
 • Wij hebben een bewerkersovereenkomst met de aanbieder Google afgesloten.
 • Wij hebben een bewerkersovereenkomst met de aanbieder van de administratiesoftware Moneybird afgesloten.
 • Het IP-adres van alle  bezoekers zijn geanonimiseerd.

 

Met deze voorwaarden zijn alle voorgaande exemplaren vervallen. Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Dorff Design. https://www.dorffdesign.nl/algemene-voorwaarden laatste wijziging 27 januari 2019

Dorff Design | Brian Dorff | Eelerbergstraat 64 | 1333 ZX ALmere | www.dorffdesign.nl | info@dorffdesign.nl